Основна делатност ЈКП “ВОДОВОД“ Црвенка је:

• снабдевање санитарном водом насеља, сакупљање, одвођење и прерада отпадне воде
• сакупљање и депоновање комуналног отпада
• комуналне услуге одржавање пијаце
• погребне услуге

Ове наведене делатности проводе се кроз одређене непрекидне, свакодневне, активности које се огледају у следећем:

• водоснабдевање
• дезинфекција воде
• стална контрола резидуалног хлора
• вршење периодичних анализа воде
• вођење потребне документације
• обезбеђење функционалности и физичке сигурности система
• канализација
• редовно праћење рада и чишћење препумпних станица
• чишћење и испирање градске мреже
• комунална делатност
• прикупљање и одвожење смећа на депонију
• чишћење јавних површина центра насеља
• пијаца
• редовно одржавање смећа на депонију
• одржавање простора, чишћење и прање, одређеног за пијац
• погрене услуге
• уређење и одржавање гробља
• припрема гробних места и израда гробница
• одржавање и употреба капела