ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

• Одржавање магистралног довода воде. Све учесталији кварови као последица старости водова и неадекватних материјала (азбестне цеви) немогу се више финансијски покривати из властитих средстава, јер та активност сваке наредне године захтева све веће финансијска средства. Немогуће је својим средствма извршити замене одређених деоница цевовода.

• Поезивање постојеће водоводне мреже са мрежом колоније шећеране. Пре свега подразумева израду пројектне документације, а као један од већих проблема представља премоштавање Великог бачког Канала.

• Обезбедити колски прилаз свим бунарима на локацији изворишта. Сви бунари су физички удаљени од путних праваца што представља велики проблем при било којој озбиљној интервенцији на самим бунарима. Једини могућ прилаз може се обезбедити круном насипа уз ток канала.

• Извршити бушење опремање и повезивање бунара у постојећи систем водоснабдевања, са припадајућом пројектном документацијом.

• Извршити ликвидацију четири бунара који се одавно не користе, а предствљау велику опасност за загађење каптиране издани свих осталих бунара, уз израду одговарајуће пројектне документације.

• Набавка и оградња хлорогенератора. Уређај за сигурнију и квалитетнију дезинфекцију воде на самом изворишту.

• Аутоматизација процеса за управљање радом постројења на изворишту водоснабдевања. Уградња видеонадзора са везом до управне зграде.

• Набавка возила за интервенцију, полутеретно.

• Набавка ровокопача.

• Израда пројекта реконструкције УПОВ (Уређај за пречишћавање отпадних вода) у колонији шећеране. Пречистач није у функцији а прихвата фекалне воде фабрике шећера и насеља колоније.

• Израда пројектне документације УПОВ насеља Црвенка. Постојећи систем за пречишћавање отпадних вода певазиђен је технолошки и веома малог капацитета, и није у функцији последњих петнаест година. Опрема за аерацију је девастирана.

• По постојећој пројектној документацији извршити покривање и асфалтирање пијачног простора.

• Израда пешачких стаза на гробљу укупне површине 600 м2.

• Израда и уградња ветробранске заштити на спољњем делу капеле.

• Набака хладњаче за смештај покојника.

• Оградити депонију, поставити рампу и физички надзирати коришћење депоније.

• Дотрајале просторије гараже и радионице уз простор управне зграде санирати реконструисати и привести намени.