• Урадити катастар постојеће водоводне мреже;

• Израда пројекта реконструкције водоводне мреже Нове Црвенке;

• Израда пројекта реконструкције водоводне мреже насеља Црвенка;

• Израда елабората о резервама и квалитету подземних вода на ширем водозахвату насеља Црвенка (по налогу секретаријата за енергетику и минералне сировине);

• Уградња водомера са даљинским очитавањем;

• Санација и премештање дела гробља које је склоно пропадању;

• Испуштање отпадних вода канализације насеља Црванка изместити у тзв. Делту, односно канал И-64, премоштењем Великог Бачког Канала. За ту активност потребно је урадити и пројектну документацију (обавезе по прописаном акционом плану – Канал за живот).