• Uraditi katastar postojeće vodovodne mreže;

• Izrada projekta rekonstrukcije vodovodne mreže Nove Crvenke;

• Izrada projekta rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Crvenka;

• Izrada elaborata o rezervama i kvalitetu podzemnih voda na širem vodozahvatu naselja Crvenka (po nalogu sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine);

• Ugradnja vodomera sa daljinskim očitavanjem;

• Sanacija i premeštanje dela groblja koje je sklono propadanju;

• Ispuštanje otpadnih voda kanalizacije naselja Crvanka izmestiti u tzv. Deltu, odnosno kanal I-64, premoštenjem Velikog Bačkog Kanala. Za tu aktivnost potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju (obaveze po propisanom akcionom planu – Kanal za život).